Llogaritësi i kredise

nga Credisa

  • Më shumë se 20 vjet eksperiencë me kreditë
  • Afat 14 ditor për anullim
  • Garanci cmimi dhe e drejtë kthimi
  • Vendimmarrje mbi kërkesen për kredisë brenda 4 orësh


Shëmbull i një përllogaritjeje:
10.000 CHF me kohëzgjatje 12 muaj: Interesi varion midis CHF 261 dhe CHF 521,
pra 4,9 % - 9,9 %. Kësti mujor varion midis CHF 855 dhe CHF 877 në muaj. Dhënia e kredisë është e ndaluar, nëse përfundon në pamundësi për të likuiduar kredinë. (Art. 3 UWG).

Llogaritësi i kredise nga Credisa

  • Pa pagesë dhe pa detyrim
  • Vendim brenda 4h

Kësti mujor në CHF

4.9%

{{mRateForMin}}

9.9%

{{mRateForMax}}

Kredia e dëshiruar

{{sliderSum.value}} CHF

Kohëzgjatja në muaj

{{sliderMonthsVal}} {{'months' | translate}}

Llogarisni kredinë tuaj me llogaritësin Credisa

Vetëm tre hapa drejt kredisë suaj

Autokredit online beantragen

Hapi 1: Llogarit kredinë me llogaritësin e kredisë


Shkruani sasinë e dëshiruar dhe kohëzgjatjen e kredisë dhe llogarisni këstet mujore me lehtësi online. Nëse keni pyetje, jemi në dispozicionin tuaj nëpermjet telefonit ose E-mail-it.

Autofinanzierung Unterlagen

Hapi 2: Dërgoni dokumentat dhe prisni vendimin për kredinë tuaj


Pasi të na dërgoni dokumentat e kërkuara, do të merrni vendimin mbi kredinë tuaj dhe kontraten e kredisë, pasi ne të kemi studiuar me kujdes aftësine për të marrë kredi nga ana juaj.

Autokredit Auszahlung nach gesetzlicher Wartefrist

Hapi 3: Pagesa e kredisë


Sapo të keni firmosur dhe riderguar kontraten e kredisë dhe pasi te ketë kaluar afati ligjor prej 14 ditësh, merrni shumen e kredisë ne llogarine që dëshironi ose kesh ne zyrat tona.


Info: Aplikimi juaj do të shqyrtohet brenda 4 orëve sapo të
kemi të gjitha dokumentat e nevojshme.

Llogaritësi online i kredisë është i sigurte, i shpejte dhe i lehtë në perdorim

Sichere Finanzierung für Ihr Auto

Llogaritje e sigurt


Credisa vlerëson në maksimum mbrojtjen e të dhënave. Të dhënat tuaja përpunohen me kujdes dhe pas përfundimit të procesit fshihen. Nëse dëshironi mund të lidhni edhe një siguracion për kredinë tuaj.

SSL Schutz für Ihren Autokredit

Lidhje e sigurt


Procesi juaj I aplikimit online dhe përdorimi I llogaritësit të kredisë janë të siguruara me nje lidhje SSL dhe të mbrojtura nga një palë e tretë.

Schnelle Bearbeitung Ihres Antrages für einen Autokredit

Pagesa e kredisë


Aplikimi për kredi do të shqyrtohet sa më shpejt. Sapo te kemi te gjitha dokumentat, brenda 4 orëve do të merret një vendim mbi dhënien apo jo të kredisë


Info: Aplikimi juaj do të shqyrtohet brenda 4 orëve sapo të
kemi të gjitha dokumentat e nevojshme.

Llogaritësi online

Nëse keni dëshire të investoni diku, atëhere një financim me kredi ia vlen. Në këtë pikë, llogaritësi online ofron një sërë mundësish për të llogaritur të gjitha termat e kredisë. Pasi të fusni shumën e dëshiruar dhe kohëzgjatjen, llogaritësi shfaq këstin mujor për një interes prej 4,9 % ose 9,9 %. Sa më e gjatë periudha kohore, aq më i vogel kësti mujor. Credisa ofron mundësine e zgjedhjes së një shume krediti nga 3000 CHF deri në 250000 CHF. Kohëzgjatja varion nga 12 deri në 120 muaj. Interesi vjetor nuk mund të llogaritet direkt në llogaritesin online, sepse ai varet nga gjendja financiare e kredimarrësit. Për këte duhet bërë një aplikim, i cili, ashtu si llogaritësi online, është falas dhe pa kushte.

kreditrechner

Përparësitë e llogaritësit online

Përparësitë janë shumë të dukshme. Një kredimarrës potencial ka munësine të informohet mbi termat dhe kushtet e kredisë sa më shpejt, thjeshtë dhe falas. Kështu llogaritësi online është baza e aplikimit për kredi në institucionin tonë financiar. Loogaritësi online mund të përdoret ne cdo platformë dhe sistem operimi, në një kompjuter klasik, laptop apo edhe tablete e smartphone.

Këshilla jonë: Llogaritësi online Credisa dhe këshillimi personal çojnë në rezultate optimale

Llogaritësi online është baza perfekte për një informim te pakomplikuar dhe të shpejtë mbi mundësitë tuaja për financim. Megjithatë ne këshillojmë të konsultoheni me një këshilltar nga Credisa, për të arritur në rezultate optimale. Llogaritësi online llogarit kushtet e përgjithshme për kredinë tuaj të mundshme.


Një këshillim personal shkon përtej kushteve të përgjithshme drejt karakteristikave tuaja personale. Në një bisedë personale këshillimi keni mundësine për të bërë pyetje dhe për të marrë më shumë informacion, si psh. dokumentat e nevojshme, kushtet dhe termat ligjore, informacione mbi marrëdhënien e punës, qera, detyrime të tjera. Mos hezitoni të na telefononi. Jemi në dispozicionin tuaj. Në numrin 0800681555 mund të na kontaktoni nga e hëna në të premte nga ora 8 në 22.

Kredirechner Frau support
Repräsentatives Rechenbeispiel:
10‘000 CHF 12 Monate Laufzeit: Der Zins (Gesamtkosten) sind zwischen CHF 261. und CHF 521. Der Zinssatz
4,9 % – 9.9 %. Die Rate ist zwischen CHF 855.1- und CHF 877.- im Monat. Die Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung führt. (Art. 3 UWG).
Representative calculation example:
10,000 CHF 12 months term: The interest (total costs) is between CHF 261. and CHF 521, the interest rate is 4.9 % - 9.9 %. The installment is between CHF 855.1 and CHF 877.00 per month.
The granting of credit is prohibited if this leads to over-indebtedness. (Art. 3 UWG).
Exemple de calcul représentatif :
Prêt de 10,000 CHF sur une durée de 12 mois : Le taux d'intérêt (coût total) se situe entre 261 CHF et 521 CHF Le taux d'intérêt est de 4,9 % à 9,9 %. Le versement est compris entre 855.1 CHF et 877.00 CHF par mois. L'octroi de crédit est interdit si cela entraîne un surendettement. (Art. 3 UWG).
Esempio di calcolo rappresentativo:
10.000 CHF durata 12 mesi: l'interesse (costi totali) è compreso tra CHF 261 e CHF 521, il tasso di interesse è del 4,9% - 9,9%. La rata è compresa tra CHF 855,1 e CHF 877,00 al mese. La
concessione di credito è vietata se ciò comporta un indebitamento eccessivo. (Art. 3 UWG).
Shëmbull I një përllogaritjeje:
10.000 CHF me kohëzgjatje 12 muaj: Interesi varion midis CHF 261 dhe CHF 521, pra 4,9 % - 9,9 %. Kësti mujor varion midis CHF 855 dhe CHF 877 në muaj.
Dhënia e kredisë është e ndaluar, nëse përfundon në pamundësi për të likuiduar kredinë. (Art. 3 UWG).

:

061 681 15 55

091 797 12 00

021 351 46 00


Kontakt Icon
Kredit Antrag Icon